Mè da gran rumanticòun, a pròv tènta émuziòun, davènti mal tajadèli, tènti bòni e pròpie bèli. U n’è un amór isé, ché dura tré quatre dé, l’è tènt ch’à sém muruš, e a fém quèl ch’ i fà i spuš. Maj un šghèrb, maj un dispèt, grand amór e un gran rispèt, per e’ tènt