Fè la spòja se tulér, l’è sèinz’èltre un mis-cér, però l’è ènca zèrt, ch’l’è òpra d’èrt. Per féla ui vò n’artésta, brèva mo ènca pruvésta, ad grèzia ad sèntimèint, s’un fè intraprèndéint. Ui vò una mèna giósta, pulida, chèlda, rubósta, dura e róvda mèj incóra, cumè quèla dl’azdóra. Al dédi e la furzèina, al mes-cia òvi e farèina, al